In opdracht van

ZUHAL DEMIR

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, Armoedebestrijding, Personen met een beperking,
en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden

Met medewerking van

Volgende leden van de Federale Regering:

KRIS PEETERS

Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel

JAN JAMBON

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

ALEXANDER DE CROO

Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

DIDIER REYNDERS

Minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

KOEN GEENS

Minister van Justitie

MAGGIE DE BLOCK

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

STEVEN VANDEPUT

Minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken

THEO FRANCKEN

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging

Gecoördineerd door collega Ministers van Gelijke Kansen:

LIESBETH HOMANS

Vlaamse Regering
Minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

BIANCA DEBAETS

Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Staatssecretaris bevoegd voor Informaticabeleid, Digitalisering, Gelijke Kansen, Verkeersveiligheid, Dierenwelzijn en Ontwikkelingssamenwerking

ALDA GREOLI

Waalse Gewest
Minister van Gezondheid, Gelijke Kansen, Sociale Actie en Ambtenarenzaken

ANTONIOS ANTONIADIS

Duitstalige Gemeenschap
Minister van Gezinszaken, Gezondheid en Sociale Zaken

ISABELLE SIMONIS

Franse Gemeenschap
Minister van Onderwijs voor sociale promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke kansen

Homo- en transfobie zijn, zowel in open als verdoken vorm, helaas nog steeds aanwezig in onze maatschappij. Daarom stellen de federale regering en de deelstaten, op initiatief van  Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir, een nieuw Interfederaal Actieplan voor. Hiermee willen ze discriminatie en geweld tegen personen op grond van hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit, genderexpressie of intersekse/DSD-conditie voorkomen en bestrijden. Het bouwt verder op de 2 vorige actieplannen die in januari en juni 2013 gelanceerd werden naar aanleiding van de eerste homofobe moord op Ihsane Jarfi in 2012.

“Met 115 acties in een nieuw Actieplan maken deze regeringen dus werk van het garanderen van de rechten voor LGBTI-personen.”

De krachten worden gebundeld waar nodig en mogelijk, zodat België permanent één van de meest vooruitstrevende landen is en blijft voor LGBTI-personen. Een beleid dat door alle overheden gedragen wordt en door alle belangengroepen ondersteund wordt, zal er namelijk voor zorgen dat de gezamenlijke doelstelling, het significant verminderen van geweld en discriminatie van LGBTI-personen, wordt gehaald.